PPT制作教程之三步完成创意字体设计ppt教程移动版|首页|最新|地图

PPT教程栏目导航

PPT制作教程之三步完成创意字体设计ppt教程

PPT制作教程之三步完成创意字体设计ppt教程,小白课程之三步设字体:

1.输入任何你想设计的文字,你好,色彩;

2.插入形状、选择拆分;

3.装B格,修改颜色,删色块。。

PPT制作教程之三步完成创意字体设计ppt教程

PPT制作教程之三步完成创意字体设计ppt教程

PPT制作教程之三步完成创意字体设计ppt教程

PPT制作教程之三步完成创意字体设计ppt教程